Sdružení zpracovatelů autovraků

Sdružení zpracovatelů autovraků - SZA

Sdružení zpracovatelů autovraků (SZA) je je spolek dle občanského zákoníku působící od roku 2006, která sdružuje české firmy zabývající se likvidací a recyklací vozidel. Cílem spolku je propagace ekologicky šetrné likvidace automobilů, včetně odkupu a demontáže použitých vozidel, dle Směrnice 2000/53/ES a Zákona 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností.

Členové SZA jsou oprávněnými zpracovateli autovraků a garantují kvalitu a bezpečnost celého procesu likvidace. Využívají moderní technologie pro rozložení jednotlivých komponent vozidla s ohledem na maximálně efektivní materiálovou i energetickou bilanci.

Dobrovolné zapojení do spolku je pro tyto společnosti důležité nejen kvůli podpoře ekologického chodu dopravy, ale také proto, že jim umožňuje poskytovat služby přizpůsobené potřebám místních klientel s co nejvyšší mírou profesionality.

Kromě toho SZA pečuje také o legislativní otázky související s problematikou odstraňování vozidel s ukončenou životností ze silnic. Podporujeme všechny snahy vedoucí ke snižování negativních dopadů provozu motorových vozidel na životní prostředí!

V současné době je sdružení zapojeno do úprav Zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností.

Svaz zpracovatelů autovraků se také věnuje problematice sběru a recyklace baterií, pneumatik či provozních kapalin. Tyto materiály jsou totiž velmi škodlivé pro životní prostředí, proto je důležité zajistit jejich bezpečnou likvidaci. Svaz spolupracuje s akreditovanými firmami specializující se na tyto oblasti.

Další důležitou rolí SZA je informační a osvětová činnost směrem k veřejnosti i podnikatelům. Zajišťuje například semináře nebo workshopy o ekologickém přístupu ke zpracování autovraků, propaguje úspory energie a surovin v rámci tohoto procesu a nabízí konkrétní nástroje pro minimalizaci negativního dopadu na životní prostředí.